Hjem

Pgp

Hvordan reversere resistente kreftceller

Hvordan reversere resistente kreftceller

Kreftcellene har en evne til å beskytte seg mot giftstoffer for å sikre sin overlevelse, og de gjør dette ved hjelp av en rekke mer eller mindre kjente mekanismer. Vi sier da at kreftcellene utvikler resistens mot behandlingen – spesielt ved bruk av kjemoterapi vil en utvikle en bredspektret resistens mot annen behandling.

Det er vanlig at kreftcellene tidlig i behandlingsforløpet er sensitive mot cellegiftene de utsettes for, for så å utvikle resistens mot behandling etter hvert som de blir utsatt for gjentatte forgiftningsforsøk.

Men det finnes metoder, medisiner og kosttilskudd som man kan benytte for å hemme og reversere utviklingen av resistente kreftceller. De to mest forståtte og brukte metodene vil bli gjort rede for her i denne artikkelen.

 

Vi ønsker å senke nivået av glutation i kreftcellene

Det er betydelige bevis for at følsomheten for alkylerende kjemoterapier kan gjenopprettes ved å senke det intracellulære nivået av glutation. Glutation har en tendens til å være høy i kreftceller, og kreftceller har en tendens til å produserer mer glutation når de blir utsatt for gjentatt administrasjon av store doser kjemoterapi – kreftcellene utvikler da resistens mot videre behandling, og man blir da typisk gitt opp, og/eller overbehandlet uten effekt på kreftcellene.

Glutation redusere virkningen til legemidler og plantekjemikalier ved å tilrettelegge metabolismen av legemidler til mindre aktive forbindelser, og ved “avgiftning” av frie radikaler.

Ved bruk av kjemoterapier eller naturmidler som har lignende virkningsmekanismer som alkylerende kjemoterapier, kan det derfor være lurt å benytte seg av medisiner og kosttilskudd som begrenser kreftcellers tilgjengelighet til glutation.

Medikamenter og kosttilskudd som en kan se nærmere på:

 • Buthionine sulfoximine
 • Sanguinarine
 • Paracetamol
 • Fenbendazole

Dette er kosttilskudd og medisiner som har evne til å hemme utviklingen av resistente kreftceller, og en gjøre resistente kreftceller igjen mottakelige for cellegifter.

Selv om kreftcellene benytter glutation for å beskytte seg fra cellegifter vil det under kjemoterapibehandlingen ansees det som uproblematisk å supplere med tilskudd som kan heve nivået av glutation for å beskytte de normalt differensierte cellene i kroppen, for dette vil i liten grad heve nivået av glutation i kreftcellene, og fremmer derfor heller ikke utviklingen av resistente kreftceller i signifikant grad.

For å heve nivået av glutation i de normalt differensierte cellene i kroppen under andministrasjon av kjemoterapistrategier kan man vurdere tilskudd av glutamine, cysteine/NAC og glycine.

Typisk ser en at redusert glutation kan beskytte beinmarg og nervesystemet, og en ser færre tilfeller av lungebetennelser, med mere. I tillegg kan glutation bedre reparasjonsevene av medikamentindusert skade, men da først og fremst på DNA-nivå.

 

Hemme membranproteinet P-glykoprotein

Overekspresjon av permeabilitetsglykoproteinet P-glykoprotein (Pgp), kalles og for MDR1, er en av flere multiresistensmekanismer vi i dag kjenner til. Ikke alle funksjonene til Pgp er kjente, men pumpen antas å være en veldig viktig mekanisme ved multi-medikamentell resistens (MDR) ved kreftsykdom.

Pgp er et membranprotein som pumper fremmende stoffer ut i fra cellen og til omgivelsene, og den beskytter slik celler og vev i kroppen mot fremmedelementer. Pgp er uttrykt i en rekke normale vev som i nyrer, lever, bukspyttkjertel, blodhjernebarrieren og tarm, og spiller slik en viktig rolle for transport av medikamenter i en rekke organer.

Pgp uttrykkes ofte selv i kreftceller som springer ut i fra vev som normalt ikke uttrykker Pgp, og kreftceller har som mange av våre organer med ekskresjonsfunksjoner vist seg å ha en egen evne til å oppregulerer Pgp når de blir eksponert for cellegifter. Gjentagende forgiftnigsforsøk vil øke uttrykket og aktiviteten til Pgp både i normalt og ondartet vev, og vi vil da få problemer med å nå høye nok blodplasmanivåer og intracellulære konsentrasjoner av giftstoffer/virkestoffer til at behandlingen vil være virksom, og kreftcellene blir da det vi kaller for resistente.

En veldig aktiv Pgp-pumpe gjør kreftmedisiner virkningsløse, og vi ønsker av den grunn i mange tilfeller å hemme pumpen sin funksjon ved å benytte legemidler og plantekjemikalier som har evne til å gjøre nettopp dette.

 

Medikamenter og kosttilskudd som hemmer Pgp

 • Chloroquine
  • Autogafi hemmer->hemmer utvikling av resistens til BRAF hemmere
 • Dipyridamole
 • Honokiol
 • Verapamil sammen med disulfiram (L) (Calcium channel antagonist)
 • Itraconazole
 • Ketoconazole
 • Silymarin
 • Teanin
 • Koreansk ginseng
 • Resveratol
 • Tetrandrine
 • Quercetin

 

Protonpumpe hemmere

Manipulering av PH kan innvirke på opptaket av kjemoterapier. Hvis kjemoterapien er svakt basisk vil lav PH i omgivelsene rundt kreftcellene kunne deaktivere kjemoterapien før den når frem til kreftcellen, og man ønsker av den grunn å øke PH`en rundt kreftcellene før administrasjon av kjemoterapien.

Vel fremme i krefcellen vil kjemoterapien bli fanget i lysosomene om syrenivået er for høyt. For å senke syrenivået til lysosomene kan man benytte protonpumpe hemmere som omeprazole eller esomeprazole, og hypertermi.

Kjemoterapien blir da hindret i fra i nå sitt intracellulære mål, som typisk er cytosolen eller nukleus.

Kjemoterapier som er svake syrer vil derimot ha en fordel av lave ekstracellulære syrenivåer, da dette fremmer opptaket av kjemoterapien. Protonpumpe hemmere vil i disse tilfellene hemme opptaket av kjemoterapien.

 

Les også: Komplementær kreftbehandling

 


 

Kilder