Hjem

Søk i artikler, patenter og pasienterfaringer

Søk i artikler, patenter og pasienterfaringer

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal gå frem i sitt arbeid med å sette sammen en behandlingsprotokoll med en kurativ behandlingsintensjon.

For du vil ikke finne definitive beviser for at noe av det som omtales på kreftfri.no vil fungerer for majoriteten av kreftrammede i en tilfeldig utvalgt gruppe kreftpasienter.

Men du vil her få et forslag til fremgangsmåte, og tips og ideer til hvor og hvordan du kan lete etter informasjon for å ta gode veloverveide beslutninger basert på den dokumentasjonen som foreligger.

Forslag til fremgangsmåten følger:

  1. Finne studier der en medisin, kosttilskudd eller metode har vist virkning ved gitt diagnose.
  2. Finne studier der en medisin, kosttilskudd eller metode har vist virkning på en av de kjente driverne bak den enkelte diagnosens forløpet, eller spesifikke kjennetegn (mutasjoner, Warburg-effekten, etc,..).
  3. Finne studier der en medisin, kosttilskudd eller metode har vist virkning med en beslektet diagnose.
  4. Finne studier der en medisin, kosttilskudd eller metode har vist virkning på en av de kjente generelle driverne (The hallmarks of cancer) bak kreftutviklingen.

… du ønsker å finne effekt og hvor ofte effekten forventes å forekomme i et relevant utvalg. Og så ser vi etter regulariteter/mønster – vi ønsker å identifisere hvilke mønstre som er assosiert med høyest sjanse for ønsket resultat.

Funn i  celle- og dyrestudier kan benyttes, men kun innenfor en større kontekst der den undersøkte substansen tidligere har vist seg biologisk aktiv i menneskekroppen. For ved celle- og dyrestudier vil det være stor usikkerhet rundt det om man kan overføre resultatene til menneskekroppen. For menneskekroppen må kunne ta opp og levere substansen til kreftcellene, og vel fremme må substansen kunne penetrere cellemembranen til kreftcellene. Man må og stille seg spørsmålet om hvor giftig substansen vil være for de øvrige cellene i kroppens vev og organer i doseringer som kan hemme eller ødelegge kreftceller.

De ulike medisinene, kosttilskuddene og plantemedisinene sin virkning i menneskekroppen vil og varierer betydelig, og denne virkningen vil være bestemmende for i hvilken tilfeller og kombinasjoner de skal benyttes. Det er derfor viktig å forstå virkningsmekanismene til de ulike substansene når en skal sette sammen en multi-målrettet behandlingsprotokoll som skal fremme eller hemme utvalgte signal- og synteseveier.

For å lære mer om midlene som identifiseres kan man benytte seg av depmap.org, Drugbank, British National Formulary (krever VPN), www.drugs.com og NCI Drug Dictionary.

Man skal heller ikke ta det forgitt at all relevant erfaring er publisert i betydningsfulle medisinske journaler, og en må derfor og være åpen for å lære av praktikere med klinisk erfaring, og ta dypdykk i bøker og patentlitteraturen.

Du kan få hjelp i dette arbeidet hos blant andre Anticancer Fund, Global Cures og CancerCommons.

Søk i journaler, artikler og bøker

Søk etter vitenskapelige artikler

Søkemotoren Pubmed er den vi benytter for å få tilgang til den siste forskningen på et felt, men den består i stor utstrekning av politisk korrekte journaler, og unnlater å publisere journaler med andre utradisjonelle vinklinger og kontroversielle temaer – store “seriøse” medisinske journaler har en klar tendens til å ikke ha interesse for småskala kliniske studier og anekdotale rapporter av terapeutisk suksess, og de går dermed glipp av banebrytende behandlinger som ligger 20-30 år foran etablerte metoder.

Men selv om pubmed langt i fra gir den hele og fulle sannheten, er pubmed hovedsakelig søkemotoren vi benytter for å finne forskningsartikler om interessante behandlingsalternativer.

De fleste artiklene man kommer over vil være bak en betalingsmur, men mange kan leses ved å benytte sci-hub.tech

Søk etter kliniske studier

Her kan man finne studier som man kan være aktuell for deltakelse i, eller søke etter allerede gjennomførte studier for å finne interessante erfaringer. Du kan og identifisere trender som kan gi deg informasjon om hva som er de mest lovende og kommende medikamentene som vil bli lansert frem i tid.

Søk i patenter hos United States Patent and Trademark Office

Siden det er en klar tendens til at ikke all relevant forskning blir publisert, så er vi nødt til også å søke i patentlitteraturen etter interessante behandlingsalternativer.

Spontan helbredelse

Boken Spontaneous Remission An Annotated Bibliography, av Caryle Hirschberg og Brendan O’Regan, ligger tilgjengelig for nedlasting. Boken er den største databasen vi dag har over spontan helbredelse av kreft.

  • https://library.noetic.org/library/publication-bibliographies/spontaneous-remission

The Repurposing Drugs in Oncology (ReDO)

The Repurposing Drugs in Oncology (ReDO) har laget en liste over interessante medikamenter (ikke kreftmedisiner) som man kan benytte som et utgangspunkt for egne undersøkelser. Databasen er basert på fagfellesvurderte studier, medisinske rapporter, observasjonsstudier og kliniske studier.

Søk i pasientgrupper etter pasienterfaringer

1. I de tilfeller et potensielt behandlingsalternativ ikke er kommersialisert eller mangler gode studier som kan gi oss nødvendig innsikt, vil innsikt i brukererfaringer være av avgjørende betydning for å finne behandlingsalternativenes potensiale og begrensninger.

Again we must reject collective thinking, as fictitious thinking. Any real metamorphosis occurs through individuals – in the individual, in many individuals independent of or mutally inspiring one another

– Karl Jaspers

2. Menneskers hjerner er forskjellige med varierende evne til å vurdere og analysere egne tankeprosesser og følelser, som gir seg utslag i ulike tilbøyeligheter som gjør oss disponible for å ta gode og mindre gode valg – det er derfor lurt å finne andre som kan hjelpe en til å utfordre og ettergå sitt eget tenkende.

3. Mennesker innoverer ikke som enkeltpersoner – vi innoverer som gruppe, og evolusjonært sett vil den gruppen som er i stand til å skape flest interkoblinger til andre grupper, være den gruppen som har det beste grunnlaget for å utvikle nye verktøy og metoder som kan gi fremgang.

Vi ser derfor at pasientgrupper på internett er uvurderlige arenaer for læring, og viktige arenaer for innovasjon innen kreftbehandling:

Søk i bøker

Er du heldig finnes det en eller flere som har skrevet en bok om sine erfaringer med de ulike behandlingsalternativene som er tilgjengelig for den diagnosen du har fått. Ved å søke i books.google.no, eller laste ned kindle versjonen av boken til kindle cloud reader kan du raskt bla eller søke deg gjennom bøker direkte på PC’en din.

Søk etter medikamentelle interaksjoner

Man vurdere alltid risiko opp mot nytteverdi når man inkluderer noe nytt i sin behandlingsprotokoll. I de tilfellene man velger å inkludere et nytt medikament, er det alltid en god ide å starte med en lav dosering og bygge den gradvis opp for å ha kontroll på mulige bivirkninger. For realitetene er at medikamenter interagerer med hverandre, noen vil kunne forsterke effekten til andre medikamenter, mens andre kan hemme andre medikamenter sin virkning.

Kongresser