Søk i artikler, patenter og pasienterfaringer

Søk i artikler, patenter og pasienterfaringer

Det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne å søke for å finne frem til en behandlingsprotokoll med en kurativ intensjon.

Du vil derfor her få et forslag til fremgangsmåte, og tips og ideer til hvor og hvordan du kan lete etter informasjon for å ta gode veloverveide beslutninger.

Forslag til fremgangsmåten følger:

  1. Finne studier der en medisin, kosttilskudd eller metode har vist virkning ved gitt diagnose.
  2. Finne studier der en medisin, kosttilskudd eller metode har vist virkning på en de kjente driverne bak den enkelte diagnosens forløpet, eller spesifikke kjennetegn (mutasjoner, Warburg-effekten, etc,..).
  3. Finne studier der en medisin, kosttilskudd eller metode har vist virkning med en beslektet diagnose.
  4. Finne studier der en medisin, kosttilskudd eller metode har vist virkning på en av de kjente generelle driverne (The hallmarks of cancer) bak kreftutviklingen.

… du ønsker å finne effekt og hvor ofte effekten forventes å forekomme i et relevant utvalg.

Funn i  celle- og dyrestudier kan benyttes, men kun innenfor en større kontekst der den undersøkte substansen tidligere har vist seg biologisk aktiv i menneskekroppen. For ved celle- og dyrestudier vil det være stor usikkerhet rundt det om man kan overføre resultatene til menneskekroppen. For menneskekroppen må kunne ta opp og levere substansen til kreftcellene, og vel fremme må substansen kunne penetrere cellemembranen til kreftcellene. Man må og stille seg spørsmålet om hvor giftig substansen vil være for de øvrige cellene i kroppens vev og organer i doseringer som kan hemme eller ødelegge kreftceller.

De ulike medisinene, kosttilskuddene og plantemedisinene sin virkning i menneskekroppen vil og varierer betydelig, og denne virkningen vil være bestemmende for i hvilken tilfeller og kombinasjoner de skal benyttes. Det er derfor viktig å forstå virkningsmekanismene til de ulike substansene når en skal sette sammen en multi-målrettet behandlingsprotokoll som skal fremme eller hemme utvalgte signal- og synteseveier.

Man skal heller ikke ta det forgitt at all erfaring er publisert, og en må derfor og være åpen for å lære av praktikere med klinisk erfaring, og ta dypdykk i bøker og patentlitteraturen.

Du kan få hjelp i dette arbeidet hos blant andre Anticancer Fund og CancerCommons.

 

Søk i journaler, artikler og bøker

 

Søk etter vitenskapelige artikler

Søkemotoren Pubmed er den vi benytter for å få tilgang til den siste forskningen på et felt, men den består i stor utstrekning av politisk korrekte journaler, og unnlater å publisere journaler med andre utradisjonelle vinklinger og kontroversielle temaer – store “seriøse” medisinske journaler har en klar tendens til å ikke ha interesse for småskala kliniske studier og anekdotale rapporter av terapeutisk suksess, og de går dermed glipp av banebrytende behandlinger som ligger 20-30 år foran etablerte metoder.

Men selv om pubmed langt i fra gir den hele og fulle sannheten, er pubmed hovedsøkemotoren vi benytter for å finne forskningsartikler om interessante behandlingsalternativer.

 

Søk etter kliniske studier

Her kan man finne studier som man kan være aktuell for deltakelse i, eller søke etter allerede gjennomførte studier for å finne interessante erfaringer. Du kan og identifisere trender som kan gi deg informasjon om hva som er de mest lovende og kommende medikamentene som vil bli lansert frem i tid.

 

Søk i patenter hos United States Patent and Trademark Office

Siden det er en klar tendens til at ikke all relevant forskning blir publisert, så er vi nødt til også å søke i patentlitteraturen etter interessante behandlingsalternativer.

 

Søk etter pasienterfaringer

I de tilfeller et potensielt behandlingsalternativ ikke er kommersialisert eller mangler gode studier som kan gi oss nødvendig innsikt, vil innsikt i brukererfaringer være av avgjørende betydning for å finne behandlingsalternativenes potensiale og begrensninger.

Menneskers hjerner er og forskjellige med varierende evne til å vurdere og analysere egne tankeprosesser og følelser, som gir seg utslag i ulike tilbøyeligheter som gjør oss disponible for å ta gode og mindre gode valg – det er derfor lurt å finne andre som kan hjelpe en til å utfordre og ettergå sitt eget tenkende.

“Again we must reject collective thinking, as fictitious thinking. Any real metamorphosis occurs through individuals – in the individual, in many individuals independent of or mutally inspiring one another” – Karl Jaspers

 

Søk i bøker

Er du heldig finnes det en eller flere som har skrevet en bok om sine erfaringer med de ulike behandlingsalternativene som er tilgjengelig for den diagnosen du har fått. Ved å søke i books.google.no, eller laste ned kindle versjonen av boken til kindle cloud reader kan du raskt bla eller søke deg gjennom bøker direkte på PC’en din.

 

Søk etter medikamentelle interaksjoner

 

Fra mus til mann

Hvordan gjøre om doseringen fra dyreforsøk til menneskelig bruk

 

 

Kongresser