Hjem

Kreftbehandling i utlandet

Et stort antall kreftpasientene i Norge vil havne i en posisjon der kreftbehandlingen de får ikke er god nok med tanke på det utfallet de ønsker, og de må av den grunn se etter kreftbehandling i utlandet.

Selv om man er i den situasjonen at det norske helsevesenet ikke kan tilby kreftbehandling med en kurativ intensjon, så har man en veldig god mulighet til å reversere og kontrollere sin kreftsykdom, for det å bli “gitt opp” betyr ikke noe annet enn at man må finne en kreftspesialist, kreftklinikk eller et forskningsmiljø som har erfaring og suksess med vanskelige tilfeller.

Valg av land for kreftbehandling

Du vil under dette menypunktet finne klinikker og rådgiverne som har utarbeidet behandlingsprotokoller som gir muligheter for kreftrammede å kontrollere og reversere sin kreftsykdom, enten man velger en alternativ tilnærming som hovedstrategi, eller som en siste mulighet.

Det er spesielt fem land som har evne og vilje til å skape innovasjon, og som av den grunn peker seg ut som potensielle reisemål for kreftrammede som søker kreftbehandling i utlandet.

Kreftbehandling i Tyskland

I Tyskland kan du få alt i fra en ny vurdering ved et stort universitetssykehus til tilgang på innovative metoder og immunterapier hos små kreftklinikker. Tyskland er førstevalg for “helseturister” i fra Øst-Europa, Russland og Midtøsten, og selv de store offentlige universitets-sykehusene har derfor gode apparat for å ta imot internasjonale pasienter.

I Tyskland tillates og kreftleger å bruke ikke-autoriserte substanser etter eget skjønn i behandling av pasienter som ikke kan kureres av etablerte behandlingsprotokoller. Tyske kreftleger har dermed mye større frihet til å praktisere faget medisin, en frihet som gjør at tyske kreftleger kan gjøre alt som står i deres makt for å prøve å redde et menneskeliv.

Antallet kreftspesialister og kreftforskere i Tyskland vil og i seg selv tvinge frem en større variasjon i tilnærming og metode og således innovasjon. En kan derfor finne veldig mange klinikker som tilbyr ulike former for eksperimentelle behandlingsalternativer i Tyskland.

I Tyskland vil du og ha tilgang på alt av medikamenter som har vist seg virksomme mot kreft, da Tyskland har mange apotek som lager medikamenter på bestilling til alle som kan legge frem en resept.

Typiske behandlingsalternativer som tilbys er intravenøs bruk av vitamin-c og curcumin, innovative kjemoterapistrategier som insulin potentert-, lavdose- eller lokal bruk (TACE), som ofte kombineres med lokal eller regional hypertermi og synergister. Mange tyske klinikker har erfaring med disse behandlingsalternativene, og det er ikke uvanlig at pasienter opplever god respons på behandlingen.

Valg av kjemoterapi baseres som oftest på sensitivittester som kan finne frem til medikamenter som kan være effektive for hver enkelt pasient.

De fleste tilbyr og ulike former immunterapier som kreftvaksiner, feberterapi, thymus, mistelsteininjeksjoner og sjekkpunkthemmere (lave doser) som søker å aktivere og stimulere ulike deler av immunforsvaret.

Ved enkelte universitetssykehus tilbys det og moderne strålebehandlingsteknikker, ulike ablasjonsterapier (LITT, MWA, RFA), PDT og andre innovative metoder som i liten grad er tilgjengelige for kreftpasienter i  Norge.

Anbefalte sykehus og klinikker

Kreftbehandling i USA

I USA har de fleste stater nå fått sin “Right to try law” som gir “uhelbredelig” syke stor frihet og tilgang på eksperimentell behandling, som for eksempel IPT, 3-BP, LDN, Cannabisolje, IVC, kronoterapi med fler. Legene er og under betydelig mindre byråkratisk kontroll enn i Norge og står dermed fritt til å praktisere faget sitt, og til å skrive ut lovende medikamenter uten markedsføringstillatelse (off-label) mot kreft.

Anbefalte klinikker og rådgivere

Kreftbehandling i Israel

I Israel har de fokus på innovasjon og ikke overraskende dukker det da til stadighet opp nye terapier som leverer imponerende resultater, og sykehusene kan jevnt over tilby et rikt utvalg av utprøvende behandling til sine kreftpasienter.

Anbefalt klinikker og rådgivere

Kreftbehandling i Mexico

I Mexico står leger stort sett fritt til å praktisere som de vil, og det gjør at du vil finne mye rart, men og enkelte formålstjenlige terapiformer som ikke finnes andre steder. Tijuana, som ligger rett over grensen for USA, har et stort utvalg av kreftklinikker, og kan nås med en kort (40 min) biltur i fra San Diego. De større klinikkene tilbyr som oftest transport i fra flyplassen i San Diego. Fasilitetene og praksis holder varierende kvalitet, og det kreves av den grunn at en gjør særdeles grundige undersøkelser før man reiser over.

Anbefalte klinikker

Kreftbehandling i Kina

I Kina har de store moderne sykehusene tilgang på alt det som finnes av nytt medisinsk utstyr, noe som for eksempel gir dem mulighet til å benytte stråleteknikker som vi ikke har tilgang på i Norge. Kina har og sterke naturmedisinske tradisjoner, noe som gir en ekstra dimensjon til behandlingstilbudet.

Andre kreftklinikker

Du vil og finne interessante behandlingsalternativer hos klinikker i andre land.

  • AmberLife Clinic, Latvia
  • Manju Ray i India har for eksempel imponerende resultater med Methylglyoxal – et molekyl som har vist seg å kunne kontrollere langtkommet aggressiv kreft uten særlige bivirkninger.
  • Ca Care i Malaysia kan vise til gode resultater med bruk av Rodent Tuber og synergistiske urter i sin tilnærming.
  • Care Oncology Clinic i London benytter en cocktail av velprøvde medikamenter som tradisjonelt har blitt benyttet mot andre lidelser enn kreft i sin tilnærming. Dette er en tilnærming som i noen tilfeller viser seg å kunne kontrollere og reversere langtkommet kreft, og det uten særlige bivirkninger. Denne cocktailen benyttes typisk sammen med andre mer skreddersydde behandlingsalternativer. Pris: Kostnadene er rapportert å ligge på rundt kr 14 000,- for konsultasjon og ett års oppfølging.
  • International Academy of Health, Khachatrian A.P (Russland)
  • PSI – Center for Proton Therapy CPT (Villingen, Sveits)
  • Ralf Kleef Hyperthermie, benytter primært feberterapi i form av hypertermi + interleukin-2, og har gode resultater å vise til med denne tilnærmingen. Klinikken holder til i Wien, Østerrike, og tar 15 000 euro for en ukes behandling. Innledende behandling forventes å vare 4-5 uker.
  • ChemoThermia Oncology Center i Tyrkia er den andre klinikken i verden som primært benytter behandlingsalternativer som er målrettet mot å hemme metabolismen til kreftcellene, og det med imponerende resultater. Pris: Behandling og oppfølging over ett år rapporteres å koste rundt kr 1 000 000,-. Innledende behandling starter typisk med tre behandlingsrunder på 10 dager med 10 dagers pause mellom hver behandlingsrunde. Hver behandlingsrunde rapporteres å koste +-  kr 100 000.

Trykk her for flere kreftklinikker

Norske kreftklinikker og rådgivere

Norske kreftklinikker og rådgivere kan hjelpe deg med en ny vurdering, en mer nøyaktig diagnostikk, sette deg i kontakt med kompetansemiljøer i utlandet og gi deg tilgang på medikamenter som ennå ikke er godkjente for bruk ved offentlige sykehus.

Du kan og kontakte Utprøvingsenheten ved Radiumhospitalet for å se om de har en klinisk studie som du kan være med på. Selv kan du søke etter mulige studier å delta i på helsenorge.no, men portalen er dessverre mangelfull, så for å få tilgang på et større utvalg av studier anbefales det å benytte nettsiden clinicaltrials.gov som er driftet av The United States National Library of Medicine.

Nedsiden med å benytte utprøvende kreftbehandling som tilbys på norske sykehus er at de sjelden har overlevelse som mål for behandlingen.

Anbefalinger ved valg av kreftbehandling i utlandet

Det er et stort mangfold av klinikker å velge i blant, og det kan ofte være vanskelig å skille de seriøse klinikkene i fra de mer useriøse. Klinikkene vil generelt i sin kommunikasjon med pasienter være litt for optimistiske med tanke på hva de kan oppnå med sine behandlingsalternativer, noe som kommer fra deres ønske om å tiltrekke seg nye pasienter, og det faktum at det er nødvendig å ha en positiv holdning til den aktive problemløsende prosessen som kreves for å snu en livstruende lidelse.

Gjør grundige forundersøkelser

Due dilligence

Før man velger den kreftklinikken man ønsker å benytte seg av, må man gjøre grundige forundersøkelser for å få konkrete svar på hvilken resultater klinikkene har hatt med lignende diagnoser. Det vil og være en fordel å få en oversikt over de ulike behandlingsalternativene som de tenker å benytte, for selv å vurdere- eller få en second opinion vedrørende nytteverdien av behandlingen – for mange klinikker tilbyr en og samme tilnærming til alle sine kreftpasienter, og det er ikke sikkert disse behandlingene vil være formålstjenlige for akkurat deg.

Det er her viktig å benytte ekspertise som selv har erfaring med utprøvende behandling, eller som har god kjennskap til teori og praksis på området – her bør man ikke være redd for å kontakte ledende kreftforskere med konkrete spørsmål, da det har vist seg at de generelt setter pris på at noen er interessert i arbeidet deres.

Selv kan man gjøre sin egen due diligence ved å se etter kreftklinikker som har kunnskap om og eventuelt erfaring med terapiformer som for eksempel:

…og ikke minst off-label bruk av medikamenter (artemisinin, cimetidine, itraconazole, mebendazole, metformin, mifepristone, LDN, tetrathiomolybdate, m.fl.) som har markedsføringstilatelse mot andre lidelser, men som har vist seg lovende i behandling av kreft.

Og det siste er viktig, for kreftlegen du benytter bør kunne beherske flere ulike behandlingsprotokoller og ha bred kjennskap til lovende behandlingsalternativer, og være villig til å snu på en femøring om innledende behandling ikke gir ønskede resultater.

En norsk kreftlege som kun har praktisk erfaring med standard protokoller vil dessverre ha lite fornuftig å komme med vedrørende behandlinger som han selv ikke jobber med til daglig – systemtro og ideologiske overbevisninger har erfaringsmessig vist seg å komme i veien for klar tanke og aktiv problemløsning.

Involver deg i egen kreftsykdom

Det er ikke uvanlig at man umiddelbart får god respons på behandlingen, og i nær tid etter, men de fleste som selv ikke velger å følge opp behandlingen hjemme med en helhetlig behandlingsprotokoll for å hindre tilbakefall, vil i de fleste tilfeller bare oppnå midlertidige kontroll av sykdomsforløpet av klinikkbesøket.

For å lykkes med å behandle seg selv, enten det gjelder selv-medisinering, eller kjøp av klinikktjenester i utlandet, vil man måtte ha et iboende ønske om å involvere seg i egen sykdom, og man må være villig til å legge ned den innsats som skal til for å kunne lære seg å stille kritiske spørsmål og ta smarte valg – menypunktene Bevissthet, tilbøyeligheter og kritisk tenkning og Kreft: Hva, hvorfor og hvordan vil være naturlige startpunkt for den som ønsker å gjøre egne undersøkelser.

Når den grunnleggende innsikten er på plass, kan søket etter klinikker som benytter behandlingsalternativer som har vist seg spesielt lovende, eller gitt gode resultater ved gitt diagnose, starte.