Hjem

Om du skal lykkes må du se ting som de er

Om du skal lykkes må du se ting som de er

Det å lete etter alternative behandlingsalternativer krever at du må manøvrere i et meget krevende landskap. I din tilnærming må du derfor ta ett skritt tilbake, for å fri deg i fra binærtenkning, dogmatikk, forledende retoriske knep og “imponerende” autoriteter.

For om du skal lykkes må du se ting som de er, ikke som du håper, ønsker eller forventer…

Sidens tilnærming er basert på konstruktiv logikk

Faget medisin er ingen vitenskap i seg selv, men en samling av vitenskaper og etablert praksis, og medisinsk praksis er derfor å anse som en kunstform der praktikeren skal benytte alle tilgjengelige virkemidler for å lindre og lege – praktikere som praktiserer etter dette prinsippet jobber aktivt problemløsende med de virkemidlene som de til enhver tid har tilgjengelige for å reversere og kontrollere kreftforløpet.

Logisk tenkning

Mange vil være skeptiske til en tilnærming som baserer seg på en konstruktiv logikk som ofte må støtte seg på kliniske erfaringer og småskala studier, og man blir typisk fortalt av kreftlegen sin at det vil kreves flere store randomiserte, dobbelt-blinde og placebo-kontrollerte studier for at en i det hele tatt skal kunne vurdere om et behandlingsalternativ vil fungere eller ikke.

Men alle som driver med, eller som leser kreftforskning, vet at spontan tilbakegang av kreftforløpet er et såpass sjeldent fenomen at det er fullt ut mulig for en behandler, selv med et relativt lite utvalg av pasienter, å benytte spontan tilbakegang (>20%) som en målestokk for å danne seg et bilde av om et behandlingsalternativ har ønsket effekt eller ikke.

Enkeltstudier og førstehånds klinisk observasjon kan derfor logisk nok benyttes i arbeidet med å identifisere lovende behandlingsalternativer, men de må sees i en kontekst bestående av andre uavhengige kliniske observasjoner, etablert teori og viten om bakenforliggende virkningsmekanismer.

Du står friere som individ

Det er en rekke hemmende strukturer som hindrer distribusjon av kunnskap og tilgjengelighet til behandlingsalternativer som kan kontrollere og reversere kreft. Dagens system velger nemlig bort hundrevis om ikke tusenvis behandlingsalternativer ved å ikke benyttes seg av plantemedisin, medikamenter off-label, medikamenter uten markedsføringstillatelse eller andre uregulerte behandlingsalternativer.

Fri til å velge

Som individ står du fritt til å benytte deg av alle behandlingsalternativer som har vist seg lovende for deg og din kreftsykdom, og det er viktig, for i arbeidet med å finne behandlingsalternativer er du avhengig av å benytte deg av de beste behandlingsalternativene som kliniske erfaringer og forskningslitteraturen til enhver tid gjør tilgjengelig for deg.

For kosttilskudd, medisiner og metoder virker faktisk akkurat likt både før og etter at de opportunistiske byråkratiske, politiske, hierarkiske og/eller økonomiske systemene har gjort sitt for å ta hevd på virkeligheten.

Men det er jo ikke ”vitenskapelig bevist” innenfor enhver tvil!

Det å sitte og være negativ til alle slags behandlinger bare på grunn av at de ikke er ”vitenskapelige bevist” innenfor enhver tvil, er i denne sammenheng en lite konstruktiv fremgangsmåte, da alle vitenskapelige framskritt vil være kontroversielle i mange år/tiår før en konsensus dannes og de blir generelt aksepterte, og det selv om de har støtte i eksperimenter, observasjon, logikk og etablert teori.

Konsensus vil nødvendigvis ikke alltid være veien å gå, og det vil være tankeløst å miste ulike synspunkter på grunn av at de ikke stemmer overens med den. Men man bør være ytterst skeptisk til de som har utviklet sin helt egen teori om hvordan kreft skal behandles, og som mener at de har skjønt noe ingen andre har skjønt, og som hevder de kan kurere alt med sin egen utviklede metode – en metode som gjerne bryter med all annen teoretisk forståelse.

Ethvert behandlingsalternativ du finner vil og ha sine sterke og svake sider, og det vil derfor vanskelig la seg gjøre å finne “den perfekte løsningen”, men det betyr ikke at du ikke skal prøve å identifisere og benytte så gode behandlingsalternativer som overhode mulig.

Dette gjøres ved å gjennomføre grundige forundersøkelser, veie behandlingsalternativenes positive og negative sider, ta valg, gå videre, fortsette med sine undersøkelser og tilpasse behandlingen etter hvert som man lærer mer – veien blir altså til mens du går.

Skal man ha fremgang i behandling av langtkommet kreft, kan man ikke basere seg på å skulle ta perfekte beslutninger basert på “perfekt informasjon”.

Man kan ikke se inn i fremtiden. Men man må i dag tørre å ta beslutninger som kan påvirke den.


Kilder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *