Hjem

Sidens alternative tilnærming til kreftbehandling

Siden sin tilnærming til kreftbehandling er basert på publisert og upublisert kunnskap om kreftpasienter som har benyttet eksperimentelle behandlingsalternativer, og langtidsstudier av klinikere som har vist seg konsekvent effektive i behandling av kreft.

Målet med tilnærmingen er å reversere og kontrollere kreftutviklingen, og det uten å skade organsystemer og immunfunksjoner som man er avhengig av for å overleve sykdommen og leve et normalt liv.

Dette søker vi å oppnå gjennom:

  • livsstilsendringer som eliminere faktorer som påvirker det fysiske og psykiske i negativ retning.
  • å avlaste, stimulere og aktivere kroppens ulike immunfunksjoner.
  • å finne måter å skille kreftcellene i fra de normalt differensierte cellene i kroppen, som kan gi oss mulighet til å målrette kreftcellene med effektive og skånsomme midler og metoder.

Denne alternative tilnærmingen kan ta mange former, da valg av strategi og bruk av taktikker, i stor grad vil variere ut i fra hvilken diagnose man har, penger til rådighet, evne til kritisk tenkning og hvor stor kompleksitet man selv evner å manøvrere i. Anbefalingene som gis på siden er derfor kun ment å være en introduksjon til egne undersøkelser, og ikke ment som endelige svar.

Erfaringsmessig ser man at de alternative kreftbehandlingene som benevnes enkeltvis sjelden vil kunne greie kontrollere og reversere kreftutviklingen, men man ser at om de benyttes innenfor en større og individuelt tilpasset strategi, så vil de sammen kunne danne en behandlingsprotokoll som kan fange opp kompleksiteten bak kreftsykdommens vekst og utvikling, og slik evne å kontrollere og reversere sykdomsforløpet.

Men, og dette er viktig:

Selv om man av og til ser at man kan greie å reversere og kontrollere sykdomsforløpet med forholdsvis enkle hjelpemidler, vil de færreste oppleve at det finnes lette løsninger som over lengre tid kan kontrollere sykdomsforløpet, heller tvert imot – det å skulle kontrollere kreftutviklingen over tid krever mot, selvdisiplin og vilje til selv å bli en aktiv deltaker i alle avgjørelser rundt egen helse, og det å skulle behandle egen kreftsykdom er derfor ikke for alle og enhver.

Før en eventuelt starter egenbehandling må hver og en vurdere om de er av typen som er i stand til å gjennomføre de undersøkelsene som kreves for å ta gode veloverveide beslutninger som kan gi en fordeler ut over standard praksis.

Sidens tilnærming er delt opp i 6 deler

Alternativ kreftbehandling - anbefalinger

Egenbehandlingen starter med å få stilt en så presis diagnose som overhode mulig. Dette vil blant annet gi en oversikt over mulige vekstmekanismer, molekylære mål og om kreften virker å være av sakte- eller hurtigvoksende karakter. På bakgrunn av forundersøkelsene setter man sammen en behandlingsprotokoll basert på livsstilsendringer, immunterapi og målrettede behandlinger som er tilpasset den diagnosen man har. Det vil til slutt være av stor betydning å kontinuerlig overvåke resultatene av behandlingen, for oppnår man ikke ønsket respons på behandlingen innen 4-6 uker, så må man gjøre tilpasninger.

1. Diagnostikk av kreft

Det gjelder å få stilt en så presis diagnose som overhode mulig med tanke på type kreft, kreftens opprinnelse, stadie og om kreften virker å være av sakte- eller hurtigvoksende karakter. Ved lavgradig kreft kan en se i retning av differensieringsterapi, mens en ved høygradig kreft må en se i retning av mer aggressive tilnærminger.  Videre må en få oversikt over mulige metastaser og vekstmekanismer.

Det er  og viktig å avdekke mulige molekylære biomarkører som kan benyttes for å finne behandlingsalternativer som selektivt kan målrette kreftcellene.

Dette er helt avgjørende for å kunne sette sammen en effektiv behandlingsprotokoll som er passende for krefttypen og utbredelsen, og som er aggressiv nok i forhold til aggressiviteten til sykdommen.

2. Livsstilsendringer ved kreft

Livsstilsendringer vil for mange være et vanskelig punkt å gjennomføre, men det viser seg at de ofte er nødvendige som grunnlag for den øvrige behandlingen.

Alternativ kreftbehandling - livsstilsendringer

Ved hjelp av livsstilsendringer søker en å eliminere alle faktorer som påvirker det fysiske og psykiske i negativ retning (det er kombinasjonen og mengden av hemmende faktorer som kroppen utsettes for av negativ fysisk og psykisk stress som er avgjørende for kroppens motstandskraft mot sykdom), og dette gjør en ved hjelp av en målrettet diett, avgiftning og øvrige teknikker som søker få kroppen i homeostase/balanse.

Her må man følge forslagene etter beste evne – rutiner etableres over tid, setter man seg små stegvise mål vil man greie å bryte de fleste uvaner som er ødeleggende for helsen.

Samlet sett kan livsstilsendringer ha en dramatisk effekt på sykdomsforløpet for den enkelte.

3. Immunterapi ved kreft

Immunforsvaret består av en samling av organer, spesialiserte celler og stoffer som skal beskytte oss fra sykdom. Immunceller og stoffene de lager sirkulerer gjennom kroppen for å beskytte oss mot infeksjoner fra patogener og fra kreftceller. Med immunterapier forsøker vi å å avlaste, stimulere og aktivere kroppens ulike immunfunksjoner.

Immunterapi vil være en del av samtlige tilnærminger, men intensiveres når man har fått kontroll på kreftcellene, og når det ikke er fare for en umiddelbar eskalering av sykdomsforløpet.

4. Behandlingsalternativer for ulike krefttyper

Her vil du finne behandlingsalternativer som har vist seg spesielt lovende for ulike krefttyper. Behandlingsalternativene som er listet opp under dette punktet er forslag til behandlingsalternativer som kan danne ryggraden i den multi-målrettede behandlingstrategien som du til slutt ender opp med. Det er her viktig å gjøre egne søk for å finne frem til den absolutt siste viten om mulige behandlingssalternativer som har vist seg som lovende behandlingsalternativer for den diagnosen du har.

5. Multi-målrettet kreftbehandling

Alternativ kreftbehandling - multi-målrettet kreftbehandling

Det finnes tusenvis av virkemidler som enten teoretisk eller i forsøk har vist seg som lovende kreftbehandling.

Under dette menypunktet har noen av de mest lovende behandlingsalternativene blitt systematisert i strategier der vi forsøker å finne effektive måter å skille de transformerte kreftcellene fra de normalt differensierte cellene i kroppens vev og organer – noe som er særs viktig for å ta vare på kroppens immunforsvar, og helt avgjørende om en søker langtidsoverlevelse.

Kreft består ikke av en gruppe homogene kreftceller med en svakhet som vi kan målrette, av den grunn må typisk to til tre av strategiene (eller lignende strategier) som benevnes  under menypunktet benyttes for å danne en effektiv behandlingsprotokoll – tilnærmingen blir av den grunn kalt for en multi-målrettet tilnærming. Og over tid rulleres det gjerne på ulike strategier for å fange opp kreftutviklingens kompleksitet.

6. Kontroll av kreftutviklingen

For å overvåke utviklingen må man sette sammen et antall av subjektive (vektnedgang, smerter, forandringer i appetitt, smak og luktesans, etc,.) og objektive (f.eks. ultralyd av lever, termografi, skjelettscintigrafi og markører og forandringer i blodets kjemi) metoder som kan gi svar på hvilken respons man til enhver tid har på behandlingen. Her bør man forsøke å få til et samarbeid med en kreftlege og fastlegen sin.

Neste artikkel: Diagnostikk av kreft

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre