Hjem

PSA

Prostatakreft

Prostatakreft

Det vi kaller prostatakreft er en klase av ulike sykdommer som alle behandles ulikt. Den store variasjonen i klinisk forløp, samt prostatakreftens variable og uforutsigbare biologi, gjør det vanskelig å forutsi prognosen til hvert enkelt individ. Av den grunn må en gjøre grundige undersøkelser med tanke på å velge en behandling som er aggressiv nok i forhold til aggressiviteten til sykdommen.

Den vanligste formen for prostatakreft er saktevoksende, og vil sjelden ta livet av pasienten. Dette er pasienter med en gleason under 7, og en PSA doblingstid på over 9 måneder.

Prostatakreft vil bestå av en miks av ulike kreftceller av forskjellig art og stadier der ikke alle kreftceller har kapasitet til å metastasere til et annet sted i kroppen. Generelt kan en si at prostatakreftceller som lager PSA er kreftceller med liten eller ingen mulighet til å vokse og spre seg. Du har og PSA negative kreftcellene som vil utgjøre en stor del av tumoren, disse er typisk hurtigvoksende, men har ingen evne til selv å etablere en masse, og kan ikke spre seg. Til slutt har vi stamcellene som typisk utgjør ca 10% av tumoren, det er disse som er “the bad guys”, og det er disse kreftcellene som kan spre seg og danne metastaser.

 

Diagnostikk av prostatakreft

Biopsi

En biopsi kan og bør ofte unngås, for den vil spre kreftceller, og alle som dør av prostatakreft dør nettopp av metastasene. MR spektroskopi, fargedoppler ultralyd av prostata, prostataspesifik MR, ultralyd av lever, PET-scan, termografi, skjelettscintigrafi, og andre markører og forandringer i blodets kjemi er skånskomme- og foretrukne diagnostiske metoder ved prostatakreft.

Viktigheten av en presis diagnose kan ikke understrekes godt nok. Dr Myers ved American Institute for Diseases of the Prostate i Earlysville USA er regnet for å være verdens ledende på diagnostikk og behandling av prostatakreft, og bør konsulteres for å forsikre en om at en får best mulig behandling.

 

PSA

Prostataspesifikt antigen (PSA) er et protein som dannes i prostatakjertelen, og er en prognostisk markør som benyttes for å diagnostisere og overvåke kreftutviklingen ved prostatakreft. Proteinets funksjon er vanligvis å bryte ned sæd og gjøre den flytende.

Små mengder PSA vil alltid skilles ut og nå blodbanen, og økt lekkasje forekommer med alder og forstørrelse av prostata.

Når vi måler PSA ser vi etter nivået av PSA i blodet. Ingen nivåer av PSA, uansett hvor lave de er, kan garantere at du er kreftfri, men generelt kan man si at et nivå på 2.5 vil være bekymringsverdig for en ung person, mens et nivå på 4 er bekymringsverdig om man er av den eldre garde.

På dette stadiet vet man ennå ikke om det er en ondartet vekst man har med å gjøre. Mange faktorer kan påvirke målingen, som for eksempel en mild urinveisinfeksjon forårsaket av en forstørret prostata, ejakulasjon, endetarmbetennelse og bruk av kateter.

Det anbefales å teste PSA hver tredje måned de to første årene, men om man har to-tre stigninger på rad anbefales det å ta en fargedoppler ultralyd. Forholder alt seg stabilt i to år, tar man en PSA test hver 6 måned, og en fargedoppler ultralyd annenhvert år. PSA sin doblingstid kan variere fra 2-3 år til 2 uker, alt etter pasient.

Men PSA bør aldri benyttes som eneste test om det er mistanke om kreft. Man må da benytte andre objektive metoder som kan gi mer presise svar på om man har utviklet kreft, og hvilken stadie kreftutviklingen eventuelt er på.

 

Fritt PSA

Fritt PSA og komplekst PSA utgjør totalt serum-PSA. Prosent fri PSA kan benyttes for å se om PSA-nivået kommer i fra godartet eller ondartet vekst. Hvis man har en PSA på 8 og fri PSA på 2 har man 25% fri PSA. Hvis man har en PSA på 8 og fri PSA på 6 har man 75% fri PSA.  En høy prosentandel fritt PSA er tegn på at man har med en forstørret prostata å gjøre, mens en lavere prosentandel fritt PSA er et tegn på at man har med en prostata med ondartede celler i seg å gjøre.

 

PSA tetthet

Ved å dele PSA på prostata volum får man PSA tetthet: PSA 6/60 gram prostata gir en tetthet på 0,1. En PSA tetthet på 0,1< vil være bekymringsfullt, og vil gi støtte for at man bør gjøre nærmere undersøkelser.

 

4 kallikrein markører

Ved mistanke om kreft benyttes alltid et panel av 4 kallikrein markører (total PSA, fri PSA, intakt PSA og kallikrein relatert pepidiase 2 (hK2)).

Alternativt: Prostata Health Index test (en matematisk formel som kombinerer total PSA, fri PSA og [-2] proPSA).

Studie viser at en test av 4 kallikrein markører vil identifiserer menn med høygradig prostatakreft med 93% sensitivitet og 95% negativ predikasjonsverdi. Parekh DJ et al. Eur Urol. 2015 Sep;68(3):464-70

Hvis disse testene viser at noe er unormalt benyttes en prostataspesifik MR for videre undersøkelse. Dette er en tilnærming som vil gjøre biopsier overflødige, men skulle testene vise at man har en klinisk signifikant prostatakreft, ja, da bør en biopsi vurderes før valg av videre behandling.

 

Gleason

Gleason er et graderingssystem som benyttes til å vurdere aggressiviteten til kreftsykdommen når man ser på prøver fra en biopsi.

Gleason <6 og PSA under 10: Mange typer prostatakreft trenger ikke behandling, og det finnes her ikke bevis for at det lønner seg med operasjon uavhengig av alder. Radikal kirurgi vil ofte gjøre en seksuelt dysfunksjonell og inkontinent. Her gjør en oftest lurt i å benytte ikke-invasive alternativer, og aktiv overvåkning for å se om en greier å kontrollerer kreftcellene ved hjelp av en rekke alternative strategier. Greier en ikke å kontrollere eller reversere kreftutviklingen i løpet av et par måneder må man vurdere andre behandlingsalternativer.

Gleason 8 og over: I disse tilfellene fungerer ikke aktiv overvåking, og tumøren bør da om mulig opereres bort. 30% vil ha større spredning enn først antatt, og MRI med feraheme bør benyttes før operasjonen for best mulig diagnostikk. Ved operasjon kan en benytte logwood og Ukrain for å farge/merke kreftcellene. Robotkirurgi er å foretrekke, men det kreves en meget dyktig kirurg for at operasjonen skal være vellykket. Martini-Klinik i Hamburg er regnet for å være verdensledende, og vil være et godt valg ved en operasjon. Aleris har etablert et samarbeid med denne klinikken.

Oddsen for begrenset spredning vil avta etter som Gleason øker: begrenset spredningen vil være regelen for Gleason 6, men uvanlig for en Gleason 10.

Ved studier av radikal kirurgisk behandling av prostatakreft ser en ingen klar sammenheng mellom dødelighet og volum, men signifikant sammenheng mellom volum og postoperative komplikasjoner. Det diagnostiseres for eksempel seks ganger så mange med prostatakreft i USA enn det det gjør i Danmark, men dødeligheten med diagnosen er like høy i begge landene – standard behandling viser seg her altså ikke å ha noen innvirkning på utfallet til den studerte populasjonen. Men sub-diagnoser med gleason 7< og psa over 10 som er raskt voksende vil måtte vurdere operasjon og aggressiv konvensjonell behandling i de tilfeller en selv ikke ønsker eller evner å sette sammen en egen aggressiv eksperimentell protokoll.

 

The Walsh Nerve-sparing Technique for radikal retropubisk prostatektomi (RRP): En detaljert beskrivelse av kirurgisk teknikk, 2004

 

Kliniske betraktninger

Ved saktevoksende prostatakreft kan man vurdere å innta en vent og se tilnærming, der man aktivt overvåker kreftutviklingen samtidig som man søker å kontrollere og reversere sykdomsforløpet ved hjelp av mosjon, diett, urter og kosttilskudd: Pau d`arco, beta glucan (e.l.), EGCG, gamma-tocotrienol, capsaicin, resveratrol, quercetin og granatepleekstrakt vil videre sammen med et krefthemmend kosthold (linfrø, cayennepepper, gurkemeie, organisk fermentert soya, etc,..) være gode alternativer å inkludere i sin tilnærming. Videre bør en benytte curcumin og boswellia for å hemme og redusere en mulig betennelsestilstand som kan fremme kreftutviklingen, og korrigere eventuelle lave nivåer av vitamin D.

Ved langtkommet prostatakreft bør en søke å redusere tumorbyrden. Dette gjøres lettest ved klinikker som benytter terapiformer som IPT, hypertermi (lokal varmebehandling), IVC med menadione og kreftvaksiner. Sidens punkter under multi-målrettede terapiformer kan og være alternativer. Det viktigste er i denne sammenheng å prøve og unngå kjemoterapier som har en undertrykkende og ødeleggende funksjon på immunfunksjoner, men ved aggressiv sykdom må man benytte aggressiv behandling, og da bør androgendeprivasjonsterapi (Xtandi) og sterke cellegifter (Docetaxel) vurderes.

Ved metastaser vil det være viktig å samarbeide med en medisiner som kan gi bifosfonater (lave doser) for å hindre spredning til skjelettet. Androgendeprivasjonsterapi i form av firmagon benyttes da periodevis i de tilfeller PSA stiger over 15, dette gjøres for å sulte ut de hormonavhengige kreftcellene. Zytiga og Xtandi er to andre alternativer. I de tilfellene man ikke lenger responderer på Zytiga og prednisolon, kan det være en ide å bytte prednisolon ut med dexamethasone, da dexamethasone har vist seg å kunne resensitivere kreftcellene overfor Zytiga.  Indomethacin er et annet alternativ som man kan se nærmere på om man har behov for å resensitivere kreftcellene.

Androgendeprivasjonsterapi øker risikoen betydelig for kardiovaskulære sykdommer, diabetes og bentap. Det er derfor viktig med regelmessig mosjon og et bevisst kosthold for å forebygge denne utviklingen. En lavkarbo-diett lignende middelhavsdietten og legemiddelet metformin er her gode hjelpemidler.

Proscar eller avodart må og benyttes for å holde nivået av dihydrotestosteron under <5 (den typen testosteron som trigger prostatakreft) i tilfeller der en benytter androgendeprivasjonsterapi. Genistein er i denne sammenheng viktig å inkludere for å hemme kjønnshormonet østrogen.

 

Subgrupper av kreftceller

Ødelegger man de PSA-positive kreftcellene hos en pasient med hurtigvoksende prostakreft, men ikke de PSA-negative kreftcellene ser man typisk et fall i PSA, men ingen bedring i pasientens kliniske sykdomsforløp. Andre med en saktevoksende kreftform behøver ikke bli spesielt dårligere på tross av en forholdsvis høy og stigende PSA.

I de tilfellene medikamentell behandling greier å ødelegge de PSA-positive kreftcellene vil enkelte kunne oppleve at PSA vil stige i 1-8  uker før den faller.

En annen subgruppe av prostatakreft er de som har skyhøy PSA med spredning til nærliggende lymfeknuter, men ikke spredning til skjelettet. Her kan hormonterapi raskt (i løpet av et år) gi komplett respons, og man ser i disse tilfellene at man sjelden utvikler resistens mot behandlingen.

 

Hormonbehandling

Hormonbehandling med en målsetningen om en PSA på null kan være lite formålstjenelig: Medisinere som benytter hormonhemmende medikamenter i måned etter måned på sine pasienter gjør dem muligens en bjørnetjeneste, for før målet er nådd vil binyrene bli ødelagte og kreftcellene blitt uavhengig av testosteron. Periodevis hormonbehandlig og aktiv overvåkning anbefales derfor ofte i denne sammenheng, men det er de som mener denne tilnærmingen fører til neuroendokrin differensiering->androgen-uavhengig vekst, som er noe en absolutt ikke ønsker å fremme, så før en velger periodevis hormonbehandling må man sette seg grundig inn i siste forskning på feltet.

Ved manglende respons på hormonbehandling bør Lu-177 og/eller Cabergoline vurderes før eventuell bruk av sterke cellegifter.

 

Alternativer ved prostatakreft:

 • Aprikoskjerner
 • Artemisinin [2]
 • Astemizole [1]
 • Beta-sitosterol
 • Capsaicin
 • Clioquinol og cabergoline
 • Curcumin
 • Delta-tocotrienol [1]
 • Digitoxin
 • DIM [1]
 • Fo/Cc   (N)
 • Genistein (N)
 • Granatepleskall [1]
 • Gresskarkjerne ekstrakt/ frø [1] (N)
 • Hydroxycitrate + lipoic acid + LDN
 • Jod [1]
 • Koleravaksine/Dukaral
 • Leukine (M)
 • Low dose naltrexone
 • Linfrø (nykvernede)[34] (N)
 • Lutetium-177
 • Pamidronate  (L)
 • Pau d`arco tea [2]
 • Pectin [134]
 • Proscar (L)
 • Nattokinase [1]
 • Quercetin
 • Rosmarinekstrakt
 • Selen [12] (N)
 • Sulforaphane
 • Thalidomide
 • Vitamin D(3) / Calcitriol [23]
 • Zoladex (L)
 • Zyflamend

 

Diettstrategi

Tidlig i kreftutviklingen vil en korrektiv kreftdiett være å foretrekke, mens en med fordel kan inkludere mer restriktive elementer om sykdomsforløpet skrider frem.  Det å holde en normal vekt (først og fremst nedsatt insulinfølsomhet), være fysisk aktiv, være restriktiv med kolin (egg) og mettet fett (helmelk, m.m.) og spise ubehandlet sjampinjong og drikke grønn te ser ut til å forsinke progresjon av prostatakreft.

 

Ved BRCA1, BRCA2 og ATM mutasjoner

 

Ved metastaser til skjelett

 • Lav dose doxycycline
 • Xgeva (L)
 • Pamidronate  (L)
 • Vitamin D
 • Estradiol (L)

 

Etter en operasjon

 • Avodart (L) (for å senke dihydrotestosteron under 5 ng/dl)

 

Klinikker

Følgende klinikker er spesialister på prostatakreft

 

Forum

 

Linker

 

Bøker

 


Kilder

 1. The Metabolic Phenotype of Prostate Cancer. Front Oncol. 2017; 7: 131.
 2. Switch from abiraterone plus prednisone to abiraterone plus dexamethasone at asymptomatic PSA progression in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer. BJU Int. 2019 Feb;123(2):300-306
 3. Steroid SWITCHing may benefit mCRPC patients who progress on abiraterone. Medicine Matters, Oncology
 4. A four-kallikrein panel predicts prostate cancer in men with recent screening: data from the European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer, Rotterdam. Clin Cancer Res. 2010;16(12):3232–3239. doi:10.1158/1078-0432.CCR-10-0122
 5. The Prostate Health Index: a new test for the detection of prostate cancer. Ther Adv Urol. 2014;6(2):74–77. doi:10.1177/1756287213513488
 6. Role of mpMRI of the prostate in screening for prostate cancer. Transl Androl Urol. 2017;6(3):464–471. doi:10.21037/tau.2017.04.31
 7. Variability in MRI vs. ultrasound measures of prostate volume and its impact on treatment recommendations for favorable-risk prostate cancer patients: a case series. Radiation Oncology volume 9, Article number: 200 (2014)
 8. Treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia with beta-sitosterol: an 18-month follow-up. Of the formerbeta-sitosterol group, 38 patients who continued beta-sitosterol treatment had stable values for all outcome variables between the end of the double-blind study and after 18 months of follow-up. The 41 patients choosing no further therapy had slightly worse symptom scores and PVR, but no changes in Qmax. Of the former placebo group, 27 patients who started beta-sitosterol after the double-blind trial improved to the same extent as the treated group for all outcome variables. The 18 patients choosing no further therapy showed no signs of improvement.
 9. Gamma-tocotrienol as an effective agent in targeting prostate cancer stem cell-like population. Int J Cancer. 2010 Jul 8. Here, we demonstrate for the first time that gamma-T3 can downregulate the expression of prostate CSC markers (CD133/CD44) in androgen-independent prostate cancer cell lines (PC-3 and DU145), as evident from Western blotting analysis. Meanwhile, the spheroid formation ability of the prostate cancer cells was significantly hampered by gamma-T3 treatment. In addition, pretreatment of PC-3 cells with gamma-T3 was found to suppress tumor initiation ability of the cells. More importantly, although CD133-enriched PC-3 cells were highly resistant to docetaxel treatment, these cells were as sensitive to gamma-T3 treatment as the CD133-depleted population. Our data suggest that gamma-T3 may be an effective agent in targeting prostate CSCs, which may account for its anticancer and chemosensitizing effects reported in previous studies.
 10. Efficacy and safety of short-term genistein intervention in patients with localized prostate cancer prior to radical prostatectomy: a randomized, placebo-controlled, double-blind Phase 2 clinical trial. Nutr Cancer. 2011;63(6):889-98. Epub 2011 Jun 29. The PSA level was reduced in tumor tissue compared to normal tissue in the placebo arm. In the genistein arm, the PSA level in tumor and normal tissue was comparable. Total cholesterol was significantly lower in the genistein arm (P = 0.013). There were no significant effects on thyroid or sex hormones. Plasma concentrations of total genistein were on average 100-fold higher in the genistein arm after treatment (P < 0.001). Genistein at a dose that can be easily obtained from a diet rich in soy reduced the level of serum PSA in patients with localized CaP, without any effects on hormones. It was well tolerated and had a beneficial effect on blood cholesterol.
 11. Phase II study of pomegranate juice for men with rising prostate-specific antigen following surgery or radiation for prostate cancer. Clin Cancer Res. 2006 Jul 1;12(13):4018-26. The study was fully accrued after efficacy criteria were met. There were no serious adverse events reported and the treatment was well tolerated. Mean PSA doubling time significantly increased with treatment from a mean of 15 months at baseline to 54 months posttreatment (P < 0.001). In vitro assays comparing pretreatment and posttreatment patient serum on the growth of LNCaP showed a 12% decrease in cell proliferation and a 17% increase in apoptosis (P = 0.0048 and 0.0004, respectively), a 23% increase in serum nitric oxide (P = 0.0085), and significant (P < 0.02) reductions in oxidative state and sensitivity to oxidation of serum lipids after versus before pomegranate juice consumption.
 12. Oral infusion of pomegranate fruit extract inhibits prostate carcinogenesis in the TRAMP model. Carcinogenesis (2011) doi: 10.1093/carcin/bgr308 First published online: December 22, 2011. Compared to respective water fed-groups, none of the mice inPFE-supplemented groups exhibited metastases to any of the distant organs at 20 weeks and only 20% mice exhibited metastasis at 34 weeks of age. Many of the PFE-supplemented animals had multiple foci of well differentiated carcinoma but noevidence of poorly differentiated carcinoma. PFE supplementation resulted in simultaneous and significant inhibition of IGF-I/Akt/mTOR pathways in the prostate tissues and tumors. We suggest that pomegranate juice be evaluated in clinical trials in patients at high risk for developing PCa.
 13. A randomized phase II study of pomegranate extract for men with rising PSA following initial therapy for localized prostate cancer. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2012 Jun 12. doi: 10.1038/pcan.2012.20. [Epub ahead of print]. This study was designed to detect a 6-month on-study increase in PSADT from baseline in each arm.Results:Overall, median PSADT in the ITT population lengthened from 11.9 months at baseline to 18.5 months after treatment (P<0.001). PSADT lengthened in the low-dose group from 11.9 to 18.8 months and 12.2 to 17.5 months in the high-dose group, with no significant difference between dose groups (P=0.554). PSADT increases >100% of baseline were observed in 43% of patients. Declining PSA lev
 14. A comprehensive review of the role of zinc in normal prostate function and metabolism; and its implications in prostate cancer. Arch Biochem Biophys. 2016 Dec 1;611:100-112. doi: 10.1016/j.abb.2016.04.014. In the current absence of an efficacious chemotherapy for advanced prostate cancer, and for prevention of early development of malignancy; a zinc treatment regimen is a plausible approach that should be pursued.
 15. A 12 week, open label, phase I/IIa study using apatone for the treatment of prostate cancer patients who have failed standard therapy. Int J Med Sci. 2008 Mar 24;5(2):62-7. CONCLUSION: Apatone showed promise in delaying biochemical progression in this group of end stage prostate cancer patients.
 16. Lutetium 177 PSMA radionuclide therapy for men with prostate cancer: a review of the current literature and discussion of practical aspects of therapy. J Med Radiat Sci. 2017 Mar;64(1):52-60. doi: 10.1002/jmrs.227. This review discusses the practical issues of administering Lu PSMA, and gives an overview of the findings from currently published trials in regards to treatment response rates, expected toxicities and safety.
 17. The postchemotherapy PSA surge syndrome. Annals of Oncology, Volume 19, Issue 7, July 2008, Pages 1308–1311.
 18. Exponential rise in prostate-specific antigen (PSA) during anti-androgen withdrawal predicts PSA flare after docetaxel chemotherapy in patients with castration-resistant prostate cancer. Yonsei Med J. 2015;56(2):368–374.
 19. Early initiation of Lu-177 PSMA radioligand therapy prolongs overall survival in metastatic prostate cancer. J Nucl Med May 1, 2018 vol. 59 no. supplement 1 529
 20. Third-line treatment and 177Lu-PSMA radioligand therapy of metastatic castration-resistant prostate cancer: a systematic review. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2018; 45(3): 496–508.
 21. A Novel Patient Case Report to Show the Successful Termination of Untreatable Androgen-independent Prostate Cancer: Treatment with Cabergoline (Dopamine agonist). Mathews J Case Rep. Author manuscript; available in PMC 2019 Jun 17.
 22. Association between post-diagnostic use of cholera vaccine and risk of death in prostate cancer patients. Nature Communications volume 9, Article number: 2367 (2018)
 23. Capsaicin may slow PSA doubling time: case report and literature review. Can Urol Assoc J. 2010 Feb;4(1):E9-E11. Due to poor tolerance of androgen ablation therapy, the patient discontinued treatment and started taking 2.5 mL of habaneros chili sauce, containing capsaicin, 1 to 2 times a week in April 2006. Prostate-specific antigen doubling time (PSAdt) increased from 4 weeks before capsaicin to 7.3 months by October 2006. From October 2006 until November 2007, the patient remained on capsaicin (2.5 to 15 mL daily) and his PSA was stable (between 11 to 14 ng/mL). By January 2008, his PSA rose to 22.3 and he has maintained a PSAdt between 4 and 5 months, where it presently remains. Due to the patient’s continued PSA rise, he was restarted on bicalutamide (12.5 mg daily). Apart from PSA relapse, the patient remains free of signs or symptoms of recurrence.
 24. MEK4 function, genistein treatment, and invasion of human prostate cancer cells. J Natl Cancer Inst. 2009 Aug 19;101(16):1141-55. Epub 2009 Jul 28. We identified MEK4 as a proinvasion protein in six human prostate cancer cell lines and the target for genistein. We showed, to our knowledge for the first time, that genistein treatment, compared with no treatment, was associated with decreased levels of MMP-2 transcripts in normal prostate cells from prostate cancer-containing tissue. 
 25. Randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study in men with prostate cancer and rising PSA: effectiveness of a dietary supplement. Eur Urol. 2005 Dec;48(6):922-30; discussion 930-1. Epub 2005 Oct 17. The soy-based dietary supplement utilised in this study was shown to delay PSA progression after potentially curative treatment in a significant fashion. More extensive studies of the supplement may be indicated. 
 26. Chemoprevention of human prostate cancer by oral administration of green tea catechins in volunteers with high-grade prostate intraepithelial neoplasia: a preliminary report from a one-year proof-of-principle study. Cancer Res. 2006 Jan 15;66(2):1234-40. Daily treatment consisted of three GTCs capsules, 200 mg each (total 600 mg/d). After 1 year, only one tumor was diagnosed among the 30 GTCs-treated men (incidence, approximately 3%), whereas nine cancers were found among the 30 placebo-treated men (incidence, 30%). Total prostate-specific antigen did not change significantly between the two arms, but GTCs-treated men showed values constantly lower with respect to placebo-treated ones. International Prostate Symptom Score and quality of life scores of GTCs-treated men with coexistent benign prostate hyperplasia improved, reaching statistical significance in the case of International Prostate Symptom Scores. No significant side effects or adverse effects were documented.
 27. A double-blind, placebo-controlled randomised trial evaluating the effect of a polyphenol-rich whole food supplement on PSA progression in men with prostate cancer—the UK NCRN Pomi-T study. Prostate Cancer and Prostatic Disease advance online publication 11 March 2014; doi: 10.1038/pcan.2014.6. Conclusions: This study found a significant short-term, favourable effect on the percentage rise in PSA in men managed with AS and WW following ingestion of this well-tolerated, specific blend of concentrated foods. Its influence on decision-making suggests that this intervention is clinically meaningful, but further trials will evaluate longer term clinical effects, and other makers of disease progression.
 28. Tea polyphenols decrease serum levels of prostate-specific antigen, hepatocyte growth factor, and vascular endothelial growth factor in prostate cancer patients and inhibit production of hepatocyte growth factor and vascular endothelial growth factor in vitro. Cancer Prev Res (Phila). 2009 Jul;2(7):673-82. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-08-0167. Epub 2009 Jun 19. Our results show a significant reduction in serum levels of PSA, HGF, and VEGF in men with prostate cancer after brief treatment with EGCG (Polyphenon E), with no elevation of liver enzymes. These findings support a potential role for Polyphenon E in the treatment or prevention of prostate cancer.
 29. Green Tea Polyphenols and Metabolites in Prostatectomy Tissue: Implications for Cancer Prevention. Cancer Prev Res (Phila). 2010 August; 3(8): 985–993. In summary, methylated and non-methylated forms of EGCG are detectable in prostate tissue following a short-term GT intervention and the methylation status of EGCG may potentially modulate its preventive impact on prostate cancer, possibly based on genetic polymorphisms of catechol O-methyltransferase.
 30. The dietary bioflavonoid quercetin synergizes with epigallocathechin gallate (EGCG) to inhibit prostate cancer stem cell characteristics, invasion, migration and epithelial-mesenchymal transition. J Mol Signal. 2010; 5: 14. Furthermore, EGCG inhibits epithelial-mesenchymal transition by inhibiting the expression of vimentin, slug, snail and nuclear β-catenin, and the activity of LEF-1/TCF responsive reporter, and also retards CSC’s migration and invasion, suggesting the blockade of signaling involved in early metastasis. 
 31. A phase I trial of mushroom powder in patients with biochemically recurrent prostate cancer: roles of cytokines and myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) for Agaricus bisporus induced PSA responses. Cancer. 2015 Sep 1; 121(17): 2942–2950.
 32. A Double Blind Randomized Crossover Study of Oral Thalidomide versus Placebo in Patients with Stage D0 Androgen Dependent Prostate Cancer Following Limited Hormonal Ablation. J Urol. 2009 Mar; 181(3): 1104–1113.
 33. Integrative clinical genomics of advanced prostate cancer. Cell. 2015 May 21; 161(5): 1215–1228.
 34. ASCO GU 2018: A phase Ib/II trial of indomethacin and enzalutamide to treat castration-resistant prostate cancer
 35. A Proposed Efficacious Treatment with Clioquinol (Zinc Ionophore) and Cabergoline (Prolactin Dopamine Agonist) for the Treatment of Terminal Androgen-independent Prostate Cancer. Why and How? J Clin Res Oncol. 2019; 2(1)
 36. Inhibition of AKR1C3 Activation Overcomes Resistance to Abiraterone in Advanced Prostate Cancer. Molecular Cancer Therapeutics 16(1) · October 2016
 37. Metabolic treatment of cancer: intermediate results of a prospective case series. Anticancer Res. 2014 Feb;34(2):973-80.
 38. Choline intake and risk of lethal prostate cancer: incidence and survival. Am J Clin Nutr. 2012;96(4):855-863.
 39. Choline phospholipid metabolism in cancer: consequences for molecular pharmaceutical interventions. Mol Pharm. 2006;3(5):496-506
 40. Fat intake after prostate cancer diagnosis and mortality in the Physicians’ Health Study. Cancer Causes Control. 2015 Aug;26(8):1117-26.
 41. High-fat diet fuels prostate cancer progression by rewiring the metabolome and amplifying the MYC program. Nat Commun. 2019; 10: 4358.
 42. Weight gain is associated with an increased risk of prostate cancer recurrence after prostatectomy in the PSA era. Cancer Prev Res (Phila). 2011;4:544-551.
 43. Physical activity and survival after prostate cancer diagnosis in the health professionals follow-up study. J Clin Oncol. 2011; 29:726-732.
 44. Prostate Cancer, the Long Search for Etiologic and Therapeutic Factors: Dietary Supplementation Avoiding Invasive Treatment
 45. Prostataspesifikt antigen, Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2528-31
 46. Moderne behandling av prostatakreft med fjernmetastaser. Tidsskr Nor Legeforen 2017;137: 803-5