Hjem

Bio-Immunterapi

Bio-Immunterapi 

Thomas Tallberg, HELSINGFORS INSTITUTION FOR BIOIMMUNTERAPI AB.

Har over en periode på 30 år kurert hundrevis av uhelbredelige kreftpasienter som sett ved små skala studier og ved kliniske utprøving.  

Thomas Tallberg startet arbeidet grunnet sin nysgjerrighet rundt kreft og spontane regresjoner. Han stilte seg spørsmål om hvilken faktorer som var inne i bilde ved en spontan regresjon av kreft, og utviklet så sin Bio-immunterapi ut ifra de funnene han gjorde.

Bio-immunterapi innebefatter:

  • Vitaminer
  •  Aminosyrer
  • Salter
  • Hormoner
  • Vaksine

Bio-Immunterapi søker enkelt og greit å korrigere en sykdomsfremmende mangeltilstanden

I 2001 presentert instituttet en rapport vedrørende metastatisk nyrecellekarsinom, malignant melanoma (MM) og Bio-Immunterapi. Der var en rekke pasienter i live 20 år etter at de fikk diagnosen,  den lengste oppfølgingen i gruppen var 300 måneder.

Har blant annet gode alternativ for prostatakreft.

Thomas Tallberg sine forsøk er godt designet, godt utførte og godt dokumentert, og forsøkene viser at pasienter responderer betydelig bedre på Bio-immunterapi  enn noen av de ortodokse behandlingsalternativene (kirurgi, kjemoterapi og strålebehandling), og det med fravær av alvorlige bivirkninger. Behandlingen er også billig, men likevel er det lite, om noe, interesse fra medisinsk institusjonelt hold.